OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti BARSTECH s r.o.

se sídlem B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, IČO 60279826. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 6643

 1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti BARSTECH s r.o. umístěném na https://barstech.cz/shop/index.php (dále také jako „internetový obchod“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se smluvní vztahy nejen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

  Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupujícím z jiných zemí, než z České republiky bude zaslána dvojjazyčná verze těchto obchodních podmínek, přičemž v případě nesrovnalostí v překladu textu obchodních podmínek má přednost verze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro kupujícího.

  Ceny za zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího https://barstech.cz u každého jednotlivého zboží. Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího https://barstech.cz/shop/index.php Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

  Adresa prodávajícího pro doručování: BARSTECH, s.r.o., B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, email: eshop@barstech.cz, telefon: +420 723 109 076.

  Jméno a příjmení osoby odpovědné za provoz internetového obchodu: Daniel Adensam, IT oddělení

 2. Vymezení pojmů

 3. Uzavření kupní smlouvy

  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu https://barstech.cz/shop/index.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

  Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Kupující na internetovém obchodu vybírá zboží a to, o jehož koupi má zájem, vkládá do nákupního košíku. Po dokončení výběru přejde kupující do nákupního košíku, kde uvidí přehled vybraného zboží a celkovou cenu objednávky bez nákladů za dopravu. Následně vyplní své kontaktní údaje a případně i doručovací adresu, pokud se liší od té kontaktní. V dalším kroku kupující vybere způsob dopravy a způsob platby. Posledním krokem je shrnutí objednávky před jejím odesláním, kde jsou uvedeny podstatné informace o kupní smlouvě, tj. seznam kupovaného zboží, celková cena k úhradě (tj. cena zboží a náklady za dodání), údaje o kupujícím a doručovací adresa, pokud byla vyplněna. Tvorba objednávky je dokončena kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

  Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Přílohou uvedeného potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího a elektronická verze uzavřené kupní smlouvy.

  Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu trvání doby pro uplatnění práv z vadného plnění a případně záruční doby, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

 4. Základní informace o nakupování a cenách zboží

  V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně bližšího popisu tohoto zboží. U každého zboží je uveden stav, v jakém je nabízen (nový, renovovaný, použitý, opravovaný) a také doba záruky, kterou prodávající k danému zboží poskytuje. Ceny zboží a služeb uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popřípadě všech dalších daní a poplatků. Na všechno nové zboží, které je nabízeno prodávajícím ke koupi, poskytuje prodávající 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží na internetových stránkách prodávajícího uvedeno jinak. Na všechno ostatní zboží poskytuje prodávající záruku, která je uvedená na internetových stránkách prodávajícího https://barstech.cz/shop/index.php u každého jednotlivého zboží.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Maximální množství zboží, které lze koupit za akční cenu, je uvedeno u každého zboží, které je v akci. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

  Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího, a to formou emailu zaslaného kupujícímu po uzavření kupní smlouvy. V případě využití tohoto oprávnění prodávajícího, tj. kontroly údajů týkajících se kupujícího, bude objednané zboží kupujícímu odesláno až po tomto dodatečném potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího. O stavu zpracování své objednávky se kupující, který prošel procesem registrace u prodávajícího, může přesvědčit na internetových stránkách prodávajícího, a to kliknutím na odkaz, který bude uveden v emailu prodávajícího potvrzujícím přijetí objednávky kupujícího a uzavření kupní smlouvy.

  Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstávají nabídka nebo cena v platnosti.

  Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující rovněž možnost sdělit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a činěním jiných marketingových a reklamních aktivit prodávajícího vůči kupujícímu, a to zaškrtnutím příslušného políčka s vyjádřením takového nesouhlasu.

  V internetovém obchodu nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby a způsobu dopravy objednaného zboží, přičemž v této ceně je již započtena zákonná sazba DPH.

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro nákup v obchodě prodávajícího není zpoplatněno zvláštní sazbou.

 5. Platební podmínky

  Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží.

  Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího https://barstech.cz/shop/index.php.

  Kupujícímu bude spolu po zaevidování jeho platby zaslán na emailovou adresu i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží a účtenka o evidované tržbě, pokud měl prodávající povinnost ji vystavit.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající v určitých případech povinen vystavit kupujícímu při uskutečnění evidované tržby účtenku. Zároveň je v takových případech povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

 6. Dodání objednaného zboží

  Objednané zboží je kupujícímu dodáno způsobem, jaký si kupující vybere v objednávce. Doba dodání je uvedena v nákupním košíku před potvrzením objednávky kupujícím.

  U zboží, které je označeno pojmem "Dočasně nedostupné" je dostupnost zboží zodpovězena prodávajícím na dotaz kupujícího na mail eshop@barstech.cz. V tomto případě kupní smlouva vzniká až na základě vzájemné dohody (prostřednictvím emailové komunikace apod.) mezi prodávajícím a kupujícím.

  Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, které se nachází v zásilce a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a poškození zboží a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

  Podepsáním dodacího listu, či potvrzení o převzetí zásilky se zbožím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 7. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro kupující spotřebitele

  V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (pro účely této smlouvy zejména prostřednictvím internetu, emailu nebo telefonické komunikace), je kupující spotřebitel podle § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní ode dne převzetí zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je v rámci jedné objednávky objednáno několik druhů zboží nebo se dodávané zboží sestává z několika částí nebo položek. Právo na odstoupení od smlouvy se však ve smyslu § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na smlouvy:

  Oznámení o odstoupení se zasílá na adresu provozovny prodávajícího: B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@barstech.cz.

  Kupující spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu provozovny prodávajícího: B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor.

  Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající může vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupil-li od kupní smlouvy kupující spotřebitel, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Prodávající má právo na úhradu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Z tohoto důvodu v případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy prodávající důrazně doporučuje kupujícímu spotřebiteli, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, nejevilo známky opotřebení, nebylo spotřebováno a aby bylo v originálním balení.

  Kupující spotřebitel odešle nebo jinak dopraví vrácené zboží na adresu prodávajícího. Náklady za navrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem nese kupující spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že je zboží použito nebo částečně opotřebováno, či je částečně spotřebováno, prodávající vypočte snížení hodnoty zboží, které bude následně uplatňovat vůči kupujícímu spotřebiteli.

  Pokud bude kupujícímu spotřebiteli spolu se zásilkou objednaného zboží doručen od prodávajícího i nějaký dárek vázaný na koupi tohoto zboží a následně kupující spotřebitel v zákonné lhůtě od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání tohoto zboží, odstoupí, je kupující spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu spolu s tímto zbožím i předmětný dárek. Pokud tak kupující spotřebitel neučiní, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu tohoto dárku.

  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 8. Odpovědnost za vady – platí pouze pro kupující spotřebitele

  Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebiteli věc převzal,

  U každého zboží je uveden stav, v jakém se nachází (nový, renovovaný, použitý, opravovaný) a také doba záruky – odpovědnosti za vady, kterou prodávající k danému zboží poskytuje. Požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení o právech z vadného plnění nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

  Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U věcí prodávaných za nižší cenu nemá kupující spotřebitel práva z vad, pro které byla nižší cena sjednána. Kupující spotřebitel nemá práva z vad při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí použitých, renovovaných, či opravených prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel dále nemá práva z vad, pokud to vyplývá z povahy věci.

  V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, již není kupujícímu spotřebiteli povinně poskytována záruka na zboží v délce 24 měsíců. Prodávající však poskytuje na výrobky, u nichž je to uvedeno, záruku za jakost, jejíž doba je uvedena v katalogu zboží u každého výrobku zvlášť. Tato doba se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu spotřebiteli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující spotřebitel má při uplatnění odpovědnosti z vad nebo záruky tato práva:

 9. Odpovědnost za vady – platí pouze pro podnikatele, tedy pro kupující nikoli spotřebitele

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  U každého zboží je uveden stav, v jakém se toto zboží nachází a také doba záruky, kterou prodávající k danému zboží poskytuje.

  U věcí prodávaných za nižší cenu nemá kupující práva z vad, pro které byla nižší cena sjednána. Kupující nemá práva z vad při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí použitých, renovovaných, či opravených prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Kupující dále nemá práva z vad, pokud to vyplývá z povahy věci.

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 10. Reklamace

  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující osobně nebo korespondenčně u prodávajícího na adrese jeho provozovny BARSTECH s r.o., B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, na internetových stránkách prodávajícího nebo písemně na e-mailové adrese: eshop@barstech.cz. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat kompletní reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího, přičemž doporučujeme z důvodu urychlení vyřízení reklamace, aby bylo odesláno včetně kopie faktury nebo dodacího listu.

  Prodávající či jeho pověřený pracovník co nejdříve po doručení reklamace kupujícího spotřebitele písemně potvrdí kupujícímu spotřebiteli, kdy kupující spotřebitel uplatnil u prodávajícího právo z vadného plnění, přičemž toto potvrzení zašle na emailovou adresu kupujícího spotřebitele, kterou kupující spotřebitel uvedl prodávajícímu v objednávce. V tomto potvrzení prodávající rovněž vyrozumí kupujícího spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace a o předpokládané době trvání případné opravy. Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ve lhůtě 3-5 dní, ve složitých případech do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace kupujícího spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující spotřebitel a prodávající nedohodnou na delší lhůtě.

  O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícímu spotřebiteli zaslat informaci na emailovou adresu kupujícího spotřebitele, kterou kupující spotřebitel uvedl prodávajícímu v objednávce – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že se jedná o vadu neodstranitelnou a kupující spotřebitel má nároky tomu odpovídající (výměna za nové zboží, sleva z kupní ceny, případně i odstoupení od kupní smlouvy).

  Kupující spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup kupujícího) nemá kupující spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  Kupující spotřebitel zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné.

 11. Cookies

  Pro správnou funkci internetových stránek prodávajícího je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na zařízení kupujícího. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich kupující provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu. Kupující je o možnosti použití cookies informován v okamžiku, kdy začne využívat webové stránky prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující odvolat dříve poskytnutý souhlas nebo požádat prodávajícího, aby přestal cookies vůči kupujícímu používat.

 12. Mimosoudní vyřizování stížností

  Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy: eshop@barstech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího spotřebitele zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího spotřebitele.

  Kontrolním orgánem nad dodržováním práv kupujících spotřebitelů ze strany prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího je Česká obchodní inspekce, která plní funkci arbitra mimosoudního řízení. Pokud nebude kupující spotřebitel spokojen s výsledkem řešení své stížnosti prodávajícím, má možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci na www.coi.cz, která se pokusí vyřešit daný spor ve spolupráci s oběma stranami.

  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS/.

 13. Ochrana osobních údajů

  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovává prodávající osobní informace o kupujících. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedené na internetových stránkách prodávajícího v sekci "Informace o zpracování osobních údajů".

 14. Právní řád, místní příslušnost

  Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro případ jakýchkoli sporů mezi prodávajícím a kupujícím souvisejících s kupní, či obdobnou smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek je založena pravomoc soudů České republiky. Pokud bude kupní, či obdobná smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím nikoli spotřebitelem, souhlasí prodávající i kupující nikoli spotřebitel s tím, aby dle ustanovení §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, byla pro případ řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících z kupní, či obdobné smlouvy, založena místní příslušnost soudu prvního stupně u Okresního soudu v Mladé Boleslavi.

 15. Změny obchodních podmínek

  V případě změny obchodních podmínek uvede prodávající datum změny u nových podmínek a kupujícímu zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by kupující prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové.

  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.01.2023

  Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.