Menu
Your Cart

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost BARSTECH s r.o. se sídlem B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, IČO 60279826, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 6643 (dále jako „správce“). Tato společnost je správcem osobních údajů kupujícího a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti BARSTECH s r.o. jsou následující:

 • doručovací adresa: B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor
 • email: eshop@barstech.cz
 • telefon: +420 

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu kupující poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon.

Důvodem pro zpracování osobních údajů kupujícího je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi kupujícím a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči kupujícímu a získávání informací o spokojenosti kupujícího se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči kupujícímu, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích správce a zasílání dotazníku spokojenosti
 • v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb, souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zejména tedy pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči kupujícímu, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích správce

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů kupujícího budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb kupujícímu a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti zákazníků. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje kupujícího bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:

 • po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a k uplatňováním nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let
 • po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a zkvalitňování služeb správce, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu
 • po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a správcem

Pokud si to bude kupující přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: BARSTECH s r.o., B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: eshop@barstech.cz , jakož i osobně na adrese správce BARSTECH s r.o., B.Egermanna 939, 47301 Nový Bor,.

V případě, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi kupujícím a správcem, není kupující povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kupujících v souladu s právními předpisy, zejména:

 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 • provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
 • provedla opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

V případě, že je nutné poskytnout správci souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího, souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách správce s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

Poskytuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve shora uvedeném smyslu, resp. potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými informacemi.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. BARSTECH s.r.o.